Zonnepanelen en burenrecht

Haarlem, dinsdag 3 september 2013

Volgens de rechtbank Gelderland veroorzaken zonnepanelen op het platte dak van een onder architectuur gebouwde patiobungalow geen onrechtmatige hinder t.o.v de buren. Zonnepanelen worden in Nederland immers veel gebruikt in een bebouwde omgeving, zoals ten tijde van de bouw van de patiobungalows antennes en tuien dat waren.

De feiten X en Y zijn elk eigenaar en bewoner van een patiobungalow. De patio van de woning van X grenst aan een buitenmuur van de woning van Y. Beiden hebben, na onderling overleg, zonnepanelen op het dak van hun eigen bungalow geplaatst. 

De zonnepanelen van Y staan in een rechte lijn opgesteld, welke lijn evenwijdig loopt aan de dakrand. De constructieve achterkant van de zonnepanelen van Y is zichtbaar vanuit de patio en de woonkamer van X. Tijdens de bouw van de patiobungalows zijn er erfdienstbaarheden gevestigd strekkende tot het na- en toelaten van onder andere licht, uitzicht, antennes en kleur. 

De vordering 
X vordert dat de zonnepanelen van Y uit het zicht van X verwijderd worden. Volgens X staan de zonnepanelen van Y pontificaal in het zicht en het licht van X en wel zodanig dat X tegen de frames, de bedrading en de onderkant van de zonnepanelen aankijkt vanuit haar patio, woonkamer en voortuin. 

X is van mening dat door de plaatsing van de zonnepanelen in de huidige positie een inbreuk gepleegd wordt op het eigendomsrecht van X en daarmee in strijd wordt gehandeld met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

De prominente aanwezigheid van de zonnepanelen ervaart X als een ernstige beperking van haar woongenot. Het architectonisch ontwerp van de patiobungalow wordt door de huidige positie van de zonnepanelen ernstig visueel verstoord dan wel is esthetisch ontsierend. (Zon)licht wordt tegengehouden. Volgens X is er is sprake van onrechtmatige hinder. 

Beoordeling rechtbank Gelderland 
Artikel 5:37 BW bepaalt dat de eigenaar van een perceel de buren geen onrechtmatige hinder mag toebrengen zoals het onthouden van licht of lucht. Naar het oordeel van de rechtbank is er geen sprake van een zodanige schaduwvorming dat gesproken kan worden van onrechtmatige hinder als bedoeld in artikel 5:37 BW. 

Ook de stelling van X dat de zonnepanelen afbreuk doen aan het karakter van de patiowoning volgt de rechtbank niet. Zonnepanelen worden in Nederland immers veel gebruikt in een bebouwde omgeving, zoals ten tijde van de bouw van de patiobungalows antennes en tuien dat waren. Niet alleen Y maar ook X en vijf andere bewoners hebben zonnepanelen op het dak van hun patiobungalow geplaatst. 

Daar komt bij dat de panelen van Y in een rechte lijn, evenwijdig aan de daklijst en daarmee aansluitend bij de horizontale belijning van de bungalows, en voldoende verwijderd van de rand van het dak zijn geplaatst. Boven de rand van de panelen uit is nog steeds de natuurlijke omgeving zichtbaar. Aldus kan niet gezegd worden dat de plek van en het zicht op de zonnepanelen het ontwerp van de bungalow ernstig visueel verstoort of esthetisch ontsiert. 

Een en ander leidt tot de conclusie dat er geen sprake is van onrechtmatige hinder noch van een inbreuk op een recht of een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

Y handelt derhalve niet onrechtmatig jegens X doordat zij haar zonnepanelen heeft geplaatst in portrait-stand op een meter afstand van de daklijst van haar woning aan de zijde van de patio van X. De zonnepanelen zijn niet in strijd met het burenrecht en de vordering tot verwijderen van de zonnepanelen wordt dan ook afgewezen. 

terug naar het nieuwsoverzicht