Wet plan van aanpak witwassen

Haarlem, vrijdag 7 februari 2020

NVM heeft in samenwerking met VBO en VastgoedPRO gereageerd op het wetsvoorstel voor de aanpassing van de Wwft. Dit wetsvoorstel ziet in hoofdlijnen op drie maatregelen/aanpassingen.

De eerste maatregel betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit verbod ziet op contante betalingen bij beroeps- en bedrijfsmatige handelaren. Voor de makelaardij is deze maatregel minder relevant.

De tweede aanpassing maakt het mogelijk dat Wwft-instellingen, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door deze aanpassing wordt er een wettelijke grondslag gecreëerd op basis waarvan instellingen de gegevens mogen uitwisselen.De aanpassing is geen nieuwe verplichting, maar maakt het gemakkelijker om aan een reeds bestaande verplichting (transactiemonitoring) te voldoen. De verwachting is dat deze aanpassing in de praktijk met name voor de banken relevant is.

De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wwft informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s. Instellingen hebben dan de verplichting, indien er sprake is van een verscherpt cliëntonderzoek, om na te gaan of de cliënt al eerder een opdracht heeft verstrekt bij een zelfde soort instelling. Vervolgens dient men na te gaan in hoeverre die eerdere instelling heeft geconstateerd dat er sprake was van een integriteitsrisico.

Met name over dit laatste punt heeft de NVM, samen met de andere brancheverenigingen, om opheldering gevraagd. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe aan deze verplichting invulling moet worden gegeven.

Via internetconsultatie.nl/wetplanvanaanpakwitwassen kunt u het wetsvoorstel bekijken. Via deze link kunt u onze volledige reactie op het voorstel inzien.

terug naar het nieuwsoverzicht