Aandacht voor doorlooptijden hypotheken

Haarlem, maandag 26 maart 2018

Vorig jaar heeft de NVM samen met De Hypotheekshop aandacht gevraagd voor de korte tijd die consumenten en hypotheekadviseurs hebben om te anticiperen op een aanscherping van de leennormen. Dit heeft geleid tot een motie die unaniem is aangenomen in de Tweede Kamer, waarin de minister werd opgeroepen om in 2018 opnieuw een overgangstermijn te hanteren en met partijen te overleggen over een permanente oplossing.

Tijdens een breed overleg met de ministeries van BZK en Financiën, AFM, NVB, Verbond van Verzekeraars, OvFD, Adviz en NHG werd toen aangegeven dat het opnieuw hanteren van een overgangstermijn tot veel onduidelijkheid en uitvoeringsproblemen zou leiden. Daarom is afgesproken dat hypotheekverstrekkers maatwerk zouden toepassen wanneer zich in de praktijk problemen voordoen met de overgang naar de strengere leennormen. Uit de recente evaluatie hiervan is gebleken dat hypotheekverstrekkers dit ook hebben gedaan. 

Verwacht wordt dat de problemen bij de overgang naar nieuwe leennormen de komende jaren een stuk kleiner zullen zijn dan in het verleden. De LTV wordt de komende jaren niet meer aangepast en voor de LTI wordt er ‘gemiddeld’, waardoor er de komende jaren minder sterke wijzigingen zullen zijn. 

Met de ministeries is afgesproken dat als er zich in de toekomst toch ontwikkelingen voordoen die effect gaan hebben op de leennormen, partijen tijdig bij elkaar zullen komen om hierover te overleggen. Ook is afgesproken dat de ontwikkeling van de doorlooptijden bij hypotheekverstrekkers de komende tijd goed gemonitord blijft worden en dat hypotheekverstrekkers hun best doen om deze verder terug te dringen. 

terug naar het nieuwsoverzicht