Wijziging vergunningbeleid

Haarlem, dinsdag 5 oktober 2010

Op 01 oktober jl. is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Dit is een belangrijke stap om de regeldruk voor bedrijven en burgers te verminderen.

Minister Huizinga van VROM is tevreden met de invoering van de Wabo. "25 bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven is het aanvragen van vergunningen nu een stuk eenvoudiger. Deze zijn nu in één keer digitaal aan te vragen. Een enorme stap voorwaarts."

Lastenverlichting
De samenvoeging maakt een doelmatige manier van werken mogelijk door een integrale vergunningverlening en handhaving. Per jaar levert de Wabo een lastenverlichting op voor bedrijven en burgers van ruim 130 miljoen euro . Met de Wabo is een geautomatiseerd systeem ontwikkeld voor het aanvragen en behandelen van een omgevingsvergunning. Hiermee werkt het ministerie van VROM mee aan de verbetering van de dienstverlening door de overheid.

Eén omgevingsvergunning
Voor het (ver)bouwenof gebruiken van bijvoorbeeld een huis of gebouw, krijgt men met verschillende vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu te maken, met elk hun eigen vergunningen, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingtermijnen, leges en toezichthouders. Na de invoering van de Wabo zijn de 25 vergunningen en meer dan 1600 verschillende formulieren ondergebracht in één omgevingsvergunning en één formulier. Bedrijven en burgers hebben zo nog maar te maken met één vergunning, één loket, één bevoegd gezag, één besluit en één procedure. Een aanvraag kan bovendien digitaal worden ingediend via de eigen gemeente of via Omgevingsloket online, 24 uur per dag.

Digitaal aanvragen
Voordat een aanvraag wordt ingediend kan men via de vergunningcheck in Omgevingsloket online eerst kijken of er voor de werkzaamheden en activiteiten toestemming nodig is. Op basis van de antwoorden wordt automatisch het aanvraagformulier samengesteld. Dit formulier kan digitaal worden ingediend, evenals alle bijlagen zoals bouwplannen en -tekeningen. De aanvraag komt automatisch bij het desbetreffende bevoegde gezag terecht, die vervolgens bericht over verdere procedure, besluitvorming en kosten. De gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van een eenvoudige omgevingsvergunning is acht weken.
terug naar het nieuwsoverzicht