Kabinet vergeet woningmarkt

Haarlem, woensdag 1 april 2009

In het woensdag gepresenteerde crisispakket heeft het kabinet nagelaten om maatregelen te nemen die de Nederlandse woningmarkt weer op de rails krijgen. De NVM is zwaar teleurgesteld over het gebrek aan steun voor de ‘kurk van de Nederlandse economie’.

De NVM rekende, zeker gezien de wekenlange overlegperiode die het kabinet zichzelf heeft gepermitteerd, op een sterker pakket aan maatregelen. De woningmarkt is zwaar getroffen door de crisis en kan, met een doortastende ondersteuning, een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de economie.

Ondanks intensieve, constructieve overleggen die onder meer de NVM de afgelopen weken heeft gevoerd met de minister van WWI, blijken de woonzorgen van de burger nog steeds onbespreekbaar. Indien maatregelen nog langer uitblijven, zal de komende jaren zowel de doorstroming op de woningmarkt als de nieuwbouw verder stokken. Door de dan nóg sterker wordende woningkrapte zal hoogst waarschijnlijk direct na de crisis een prijsexplosie naar boven plaatsvinden. De woningmarkt verkeert nu al in grote problemen, maar komt ook op de lange termijn verder in gevaar.

Het kabinet heeft de herhaaldelijke oproep van diverse betrokken organisaties in de woningmarkt, waaronder de NVM, genegeerd. Er zijn meerdere voorstellen gedaan voor effectieve maatregelen die de woningmarkt direct kunnen stimuleren, zoals verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de belastingvrije verhuispremie of het fiscaal aantrekkelijker maken van woningonderhoud. Ook is de overheid opgeroepen om de banken aan te spreken op hun restrictieve leenbeleid ten aanzien van hypotheken voor consumenten. Geen van deze voor de hand liggende maatregelen is gehonoreerd.

Gelet op het nalaten van een broodnodig totaalplan voor de woningmarkt binnen het crisispakket, is het des te kwalijker dat al wél is besloten om het eigenwoningforfait voor huizen met een waarde van boven 1 miljoen euro vanaf 2011 geleidelijk in te voeren. De NVM beschouwt dit als symboolpolitiek die niets oplevert. Een dergelijke maatregel is nutteloos zonder een integrale aanpak van de woningmarkt, waarin ook het niet functionerende huurbeleid aan de orde dient te worden gesteld.

Ondanks de grote teleurstelling die bij de NVM - en ongetwijfeld bij alle in de woningmarkt betrokken partijen – leeft, zal de NVM zich constructief blijven opstellen, in de hoop dat het kabinet en coalitiefracties spoedig de urgentie alsnog gaan inzien. De NVM is verheugd dat in ieder geval één van de 7 voorgestelde maatregelen is overgenomen: de forse investeringen ten behoeve van energiebesparende maatregelen voor woningen (punt 6 uit de NVM “7 maatregelen campagne”). De 7 maatregelen die de NVM heeft geadviseerd aan het kabinet zijn terug te vinden op de website, www.nvm.nl.

terug naar het nieuwsoverzicht