Garage vergunningvrij bij nieuwbouw

Haarlem, donderdag 14 april 2011

De rechter in Den Bosch heeft bepaald dat een garage of ander bijgebouw zonder omgevingsvergunning kan worden gebouwd, ook al gebeurt dat voordat het huis zelf is gebouwd.

In eerste instantie werd door de overheid voorzichtig aangegeven dat vergunningvrij bouwen gelijktijdig met de realisatie van het hoofdgebouw niet mogelijk zou zijn, en dat hier verkeerde voorlichting over zou worden gegeven. De voorzieningenrechter heeft hierover nu een duidelijke uitspraak gedaan: vergunningvrij bouwen is wel degelijk mogelijk tijdens de bouw van het oorspronkelijke hoofdgebouw.

Uitspraak

In de uitspraak van de voorzieningenrechter op 16 februari 2011 (zaaknummer AWB 10/3720, Rechtbank ’s-Hertogenbosch) lezen we onder meer:

‘Op grond van de bij het bestreden besluit behorende bouwtekening stelt de voorzieningenrechter vast dat de als bijbehorend bouwwerk aan te merken garage/berging zal zijn gesitueerd in achtererfgebied op niet meer dan 2,5 meter van de als hoofdgebouw aan te merken woning, waartegen deze zal worden aangebouwd. De omstandigheid dat de woning zelf nog niet is opgericht, staat er voorts niet aan in de weg dat deze wordt aangemerkt als het ‘oorspronkelijke’ hoofdgebouw. De voorzieningenrechter vindt steun voor deze opvatting in de nota van toelichting bij het onderhavige onderdeel van het Bor (Stb. 2010, 143, blz. 133). Uit deze toelichting komt naar voren dat een bijbehorend bouwwerk ook omgevingsvergunningvrij mag worden gebouwd direct na, gelijktijdig met of in hetzelfde bouwproces zelfs kort voor de oprichting van het hoofdgebouw. Aan de hand van de bouwtekening kan worden vastgesteld dat de garage/berging ook overigens voldoet aan het bepaalde in voormeld artikel 2, derde lid onder a en c t/m f. van bijlage II van het Bor. Gelet hierop moet dan ook worden geoordeeld dat voor de uitvoering van het in geschil zijnde onderdeel van het bouwplan thans geen (omgevings)vergunning meer is vereist.’


Duidelijke bewoordingen dus, met een goede verwijzing naar de betreffende artikelen en de toelichting op de Bor (Besluit Omgevingsrecht). "Om duidelijk te maken dat een bijbehorend bouwwerk ook gedurende hetzelfde bouwproces (direct na, gelijktijdig of in het zelfde bouwproces zelfs kort er voor) gebouwd mag worden als het hoofdgebouw, is de randvoorwaarde dat alleen gebouwd mag worden bij een bestaand hoofdgebouw dus vervallen."

Door deze duidelijke zin in de toelichting vond de voorzieningenrechter deze zaak zo duidelijk dat er direct uitspraak werd gedaan in hoofdzaak.

terug naar het nieuwsoverzicht